Kdo vytvoří nejhezčí sešit?

MŮJ SEŠIT, MŮJ STYL! 🎉

 

Od září 2022 lze v automatech Papíromat nakoupit tečkované sešity s čistým bílým designem 😻. Materiál sešitu je účelně vytvořený tak, aby se na něj dobře kreslilo ✍🏽 či malovalo 🎨. Sešit má motivovat každé dítě, aby si svůj oblíbený sešit vyzdobilo způsobem 🖍, který se mu nejvíce líbí. Takto vyzdobené sešity lze přihlásit do soutěže o iPhone 📱 a další hodnotné ceny 🥇🎁.

Chci soutěžit!

Podmínky soutěže jsou k dispozici zde ⬇️ 

Komise

Vítězný sešit vybere odborná porota složená z profesionálů. 

RNDr. Juraj Liška

organizátor soutěže a mimo jiné bývalý ředitel Gymnázia Jana Nerudy a ZŠ a Gymnázia Nový PORG

Mgr. Michaela Pacherová

ředitelka Základní školy Mikulova v Praze 4

Mgr. Martina Fialová

učitelka výtvarné výchovy na Základní škole v Mníšku pod Brdy

Co lze vyhrát?

1. místo - iPhone 13 mini

2. místo - školní pomůcky za 2000 Kč

3. místo - školní pomůcky za 1000 Kč

Inspiruj se sešity soutěžících školáků

Partneři soutěže

Umělecká tvorba

Naše soutěž inspiruje nadějné začínající, ale i profesionální umělce 👩🏽‍🎨👨🏽‍🎨, kteří se rozhodli svojí tvorbou 🖼 naší soutěž podpořit. Takhle to vypadá, když se do toho obují skuteční profíci💙 . Moc si vážíme, že nám i takové sešity zasíláte 💌

Do soutěže budou zařazeny pouze sešity od autorů ve věku ❗️6-15 let❗️. Přestože tito autoři vyhrát nemohou,  opravdu si vážíme, že nám tyto krásné kousky zasíláte a děkujeme Vám.

Kristýna Nejedlá Bujárková

Barbora Matějková

Nya Kei

Podmínky soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Papíromat s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana, IČ 05401721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262830, (dále také „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání soutěže Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 9. 2022 do 20. 12. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže prodloužit, pokud to uzná za vhodné.
 3. Do soutěže budou zahrnuty pouze sešity, které byly vytvořeny žáky základních školy či víceletých gymnázií ve věku od 6 do 15 let (vč.).  Účastníkem soutěže se může stát zletilá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).
 4. Soutěžící nejsou omezeni počtem jednotlivých sešitů, které lze do soutěže přihlásit.
 5. Sešit lze přihlásit do soutěže zveřejněním fotografie sešitu na svém Instagramovém profilu a označnením #mujsesit a @Papiromat na fotografii, případně lze zasílat fotografie sešitů na email soutez@papiromat.cz
 6. Obrázky obdržené po ukončení doby konání soutěže již nebudou vyhodnocovány.
 7. Posouzení proběhne na základě posudku nezávislé poroty.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo sdílet fotografie sešitů vytvořených účastníky za účelem soutěže.
 9. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím instagramového účtu nebo e-mailové adresy podle způsobu, který zvolili pro účast v soutěži. K předání výhry dojde na základě předchozí domluvy s výhercem – osobní nebo korespondenční formou.
 10. Výhry budou předány za podmínky prokázání nároku na výhru. Pokud výherce do 30 dnů od stanoveného termínu převzetí výhry tuto nepřevezme, nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká. V případě volby předání výhry korespondenční cestou nepřevzaté výhry adresátem propadají ve prospěch pořadatele. Stejně tak výhra propadne bez náhrady pořadateli, nebude-li možné výhru doručit či bude-li její doručení spojeno s nečekanými obtížemi.
 11. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u pořadatele reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
 12. Účastník odesláním soutěžního příspěvku (dále také jako „dílo“) do soutěže poskytuje bezplatně pořadateli licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a jeho výrobků. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního příspěvku a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní příspěvek do soutěže zaslaný je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžních příspěvků dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v rámci soutěžních příspěvků atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních příspěvků do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným soutěžním příspěvkům na sociálních sitích neodpovídá pořadatel za jejich případné stažení a užití třetími osobami. Pořadatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady nezveřejnit či vyřadit ze soutěže soutěžní příspěvky, které odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jeho výrobků a služeb nebo jsou jiným způsobem v rozporu s těmito podmínkami, případně se pořadatel rozhodne tato díla z jiných důvodu nezveřejnit či vyřadit. Zejména se jedná o díla obsahující prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující život či zdraví, díla s nekalou soutěží, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující různé psychotropní a omamné látky atp. Do soutěže nebudou dále zařazeny soutěžní příspěvky zaslané mimo dobu konání soutěže, nesplňující dané téma, formát či jinak nesplňující podmínky soutěže.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.papiromat.cz/soutez . Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.